Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
26.02.2021 więcej
Oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu
gospodarstwa rolnego DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM
NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
26.02.2021 więcej
Rozgraniczenie nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości
26.02.2021 więcej
Podział nieruchomości
Podział nieruchomości
26.02.2021 więcej
Nadanie lub zmiana numeru porządkowego nieruchomości
Nadanie lub zmiana numeru porządkowego nieruchomości
26.02.2021 więcej
Zbywanie nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości bezprzetargowe
Zbywanie nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach w
drodze bezprzetargowej
26.02.2021 więcej
Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów
Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów
26.02.2021 więcej
Przygotowanie umów użyczenia
Przygotowanie umów użyczenia
26.02.2021 więcej
Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy
Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy
26.02.2021 więcej
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
26.02.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się