Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XL/362/21
Uchwała Nr XL/362/21 RM w Siechnicach z dnia 22.04.21 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - zmiana statusu
jednostki pomocniczej
30.04.2021 więcej
Uchwała Nr XL/361/21
Uchwała Nr XL/361/21 RM w Siechnicach z dnia 22.04.21 r. w spr.
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Świętej Katarzyny - zmiana statusu jednostki pomocniczej
30.04.2021 więcej
Uchwała Nr XL/360/21
Uchwała Nr XL/360/21 RM w Siechnicach z 22.04.2021 r. w spr.
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Radwanic
- zmiany statusu jednostki pomocniczej
30.04.2021 więcej
Uchwała Nr XL/359/21
Uchwała Nr XL/359/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22
kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię
dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego
30.04.2021 więcej
Uchwała Nr XL/358/21
21. Uchwała Nr XL/358/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22
kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Siechnic w przedmiocie udzielania zamówienia
publicznego
30.04.2021 więcej
Uchwała Nr XL/357/21
Uchwała Nr XL/357/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22
kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siechnice na rok szkolny
2020/2021
30.04.2021 więcej
Uchwała Nr XL/356/21
Uchwała Nr XL/356/21 RM w Siechnicach z dnia 22.04.21 r. w spr.
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży
30.04.2021 więcej
Uchwała Nr XL/355/21
Uchwała Nr XL/355/21 RM w Siechnicach z dnia 22.04.21 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot.podjęcia
działań ograniczających negatywne oddziaływanie tzw.
„miejskiej wyspy ciepła”
30.04.2021 więcej
Uchwała Nr XL/354/21
Uchwała Nr XL/354/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22
kwietnia 2021 r. w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy
Siechnice w roku 2021
30.04.2021 więcej
Uchwała Nr XL/353/21
Uchwała Nr XL/353/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22
kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Siechnice na rok 2021
30.04.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się