Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wysokości opłat skarbowych - Urząd Stanu Cywilnego
Wysokości opłat skarbowych - Urząd Stanu Cywilnego
14.01.2021 więcej
Zmiana imienia lub nazwiska
Zmiana imienia lub nazwiska
14.01.2021 więcej
Zgłoszenie zgonu
Zgłoszenie zgonu
14.01.2021 więcej
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
13.01.2021 więcej
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
13.01.2021 więcej
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
13.01.2021 więcej
Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego
Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie
brakujących danych w akcie stanu cywilnego
13.01.2021 więcej
Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska
Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed
zawarciem związku małżeńskiego
13.01.2021 więcej
Odpis aktu stanu cywilnego
Odpis aktu stanu cywilnego
13.01.2021 więcej
Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"
Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"
13.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się